همایش بزرگ لایف در شهر مشهد

همایش بزرگ لایف در شهر مشهد با حضور مدیر عامل و مدیر فروش منطقه برگزار شد.