بدون فریم (FRAMELESS), دارای حالت های تصویری کاربر، استاندارد، ملایم و زنده