پشتیبانی از قابلیت Home Share, تقویت کننده گسترده رنگ